Privacyverklaring

Aanbieder respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Aanbieder worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.siswoyo.com en www.woyoshop.nl (hierna aangeduid als ‘de website’). Aanbieder acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Aanbieder zal op de in deze verklaring genoemde manier uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Aanbieder verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Aanbieder, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aangaan van een overeenkomst  met betrekking tot de levering van producten of diensten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de chatmodule op de website;
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen.

De persoonsgegevens die u aan Aanbieder verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacyverklaring of ingeval Aanbieder dit verplicht is op grond van de wet- of instructie van een overheidsorganisatie, zoals toezichthouders (hierover hieronder nader meer)..

De persoonsgegevens die u aan Aanbieder verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacyverklaring of ingeval Aanbieder dit verplicht is op grond van de wet- of instructie van een overheidsorganisatie, zoals toezichthouders (hierover hieronder nader meer)..

Indien u voor bijvoorbeeld vragen persoonsgegevens aan Aanbieder verstrekt, worden deze door Aanbieder uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Aanbieder hebt gesloten, worden de door u in opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Aanbieder gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat noodzakelijk is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van Aanbieder de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Aanbieder de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Aanbieder gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Aanbieder persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Aanbieder of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Aanbieder, om de website en haar webwinkelfunctie, alsook de e-mailvoorzieningen van Aanbieder te kunnen exploiteren, de exploitant van de chatfunctie op de website om chatberichten uit te kunnen wisselen, het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Aanbieder te kunnen verzorgen en de exploitant van het door Aanbieder gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Aanbieder noodzakelijk is.

Aanbieder slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Aanbieder verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Aanbieder daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Aanbieder er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Aanbieder zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Aanbieder toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Aanbieder persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Aanbieder zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Aanbieder vallen, evenals door Aanbieder ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Aanbieder de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Aanbieder de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Aanbieder, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Aanbieder gebruikt 
Aanbieder gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. 

Middels analytische cookies verzamelt Aanbieder gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Aanbieder gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. 

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten 
U heeft het recht om Aanbieder te verzoeken om inzage, het wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Aanbieder een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Aanbieder verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. 

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Aanbieder slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Aanbieder legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Contact 
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbieder, kunt u contact opnemen met Aanbieder via email: Info@woyoshop.nl Aanbieder helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbieder of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen. De contactgegevens van Aanbieder zijn op de website te vinden. 

Nuth, januari 2022

Winkelwagen