ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Identiteit van de Aanbieder

  De heer T.S. Bollen h.o.d.n. Woyoshop  en Siswoyo.
  De Ping 22, 6361AS, Nuth
  Nederland
  E-mailadres: Info@woyoshop.nl
  KvK-nummer:  84733527
  BTW nummer: NL002916175B7

 2.  Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon, zowel particulier als handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Aanbieder een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3.  Algemene voorwaarden: deze algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden.
 4.  Dienst: de tussen Aanbieder en Afnemer overeengekomen werkzaamheden, niet bestaande uit het leveren van Producten, zoals beschreven in het Orderformulier.
 5. Partijen: Aanbieder en de Afnemer gezamenlijk.
 6.  Bestelformulier: Het document waarop de door Aanbieder te leveren Product(en) en/of Dienst(en) staan vermeld. Het Bestelformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de Overeenkomst.
 7.  Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen bestaande uit een bestelformulier en deze algemene leverings-en gebruiksvoorwaarden.
  Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Aanbieder aan de Afnemer te leveren stoffelijke goederen/zaken.

   

 8. Webwinkel: www.woyoshop.nl
  Websites : www.siswoyo.nl
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Aanbieder en ieder bestelformulier.

 2.  Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 1.  Elk aanbod van Aanbieder is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten en perso(o)n(en) om de Dienst uit te voeren.

 2. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Aanbieder dat een kennelijke fout, verschrijving of vergissing bevat.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Afnemer het betreffende aanbod in de Webwinkel op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard en de Afnemer heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens wordt de bestelling in het bestelformulier, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Afnemer bevestigd.

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Afnemer de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 2.  De Afnemer heeft geen recht van ontbinding bij:

  a) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  b) volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  c) Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. 
  d) Levering van Diensten, tenzij Aanbieder in verzuim is.

 3.  De Afnemer die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van
  het door Aanbieder aangeboden retourformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Siswoyo. Zo spoedig mogelijk nadat Aanbieder in kennis is gesteld
  van het voornemen van de Afnemer om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Aanbieder de ontbinding van de
  Overeenkomst per e-mail bevestigen.

 4.  Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Afnemer mag die
  Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is
  dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

 5.  Indien de Afnemer van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat
  en verpakking aan de Aanbieder te retourneren.

 6. De Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan
  ingevolge lid 4. Aanbieder is gerechtigd deze waardevermindering aan de Afnemer in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Afnemer ontvangen betaling. 

 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Afnemer het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.

 8.  Indien de Afnemer gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.

 9. Aanbieder zal de eventueel reeds van de Afnemer ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Afnemer terugbetalen, mits de Producten door Aanbieder zijn terugontvangen, dan wel door de Afnemer is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Afnemer in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie of kwijtschelding in aanmerking.

 1.  De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Afnemer opgegeven afleveradres.

 2. Aanbieder staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).

 3. Aanbieder behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Afnemer in verband met het recht van ontbinding als
  bedoeld in het vorige artikel, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Afnemer in ontvangst is genomen.

 4.  Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Afnemer op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

 5.  De afnemer is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren op defecten, gebreken, beschadigingen,
  afwijkingen in aantallen of ontbrekende of onjuist geleverde producten en binnen 48 uur na ontvangst te melden aan de Aanbieder.  

 6. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan de Gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 7. Aanbieder spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Aanbieder vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Aanbieder spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Aanbieder treedt niet eerder in dan nadat de Afnemer Aanbieder Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Aanbieder haar leveringsverplichting als nog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 8.  Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Afnemer nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de
  overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 

 9. Indien Aanbieder als gevolg van een aan de Afnemer toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Afnemer.

 1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 3. Indien Aanbieder bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten. Bestellingen binnen Nederland
  af te leveren worden gratis bezorgd bij bestelbedragen vanaf € 150,-. 

 2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Aanbieder niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat deze vooruitbetaling door haar is ontvangen. 

 3. Aanbieder is gerechtigd de aan de Afnemer te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. 

 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Afnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Afnemer intreedt, is de
  Afnemer, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 

 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Afnemer, één ander conform de Wet Incassokosten.

 1. De Afnemer draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Afnemer de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Afnemer die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Aanbieder kan worden toegerekend. 

 2. De aansprakelijkheid van Aanbieder is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Aanbiederbetrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Aanbieder. Kopiëren ,verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Siswoyo.

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven, per
  e-mail of anderszins Schriftelijk te worden ingediend bij Siswoyo. 

 2. Bij Aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Afnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 1. Alle door Aanbieder geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Winkelwagen